Áp dụng hiệu ứng sơn mài trên các chất liệu mới là một trong những thế mạnh của Hanoia, làm tiền đề phát triển cho khả năng sáng tạo.