Hướng Dẫn Sử Dụng

Mỗi sản phẩm của Hanoia được làm từ các thành phần có yêu cầu sử dụng và bảo quản khác nhau. Xin hãy xem hướng dẫn sử dụng chi tiết dưới đây cho các thành phần.