Hồ Chí Minh


  ÁO DÀI HOUSE

Địa chỉ: Áo Dài House, 107 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  +84 28 3827 9383

 

1Hanoia Ao Dai House