>

Decor


1.4

The process of making the lacquerware

The process of making the lacquerware 1- Shape The first step of lacquering is to make shape, either from wood, MDF or fiber-board. The...

lanh my a lacquer silk ntk nguyen cong tri

Hanoia design by Công Trí

Đêm 10/11/2016, NTK Nguyễn Công Trí ra mắt BST sản phẩm thời trang cao cấp trên chất liệu Lãnh Mỹ A tại Pressclub, 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội. Trước...